Privacyverklaring inzake farmacovigilantie

Privacyverklaring inzake farmacovigilantie

Deze verklaring voorziet u van informatie over de manier waarop Baxter uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt, gebruikt en bekendmaakt voor het melden van bijwerkingen.

Deze verklaring voorziet u van informatie over hoe de entiteit Baxter (hierna te noemen "Baxter", "wij", "onze", of "ons"), geregistreerd als de vergunninghouder voor het desbetreffende geneesmiddel, samen met haar zusterbedrijven, opvolgers, cedenten en onderaannemers zoals beschreven in deze privacyverklaring uw persoonsgegevens verzamelt, opslaat, verwerkt, gebruikt en bekendmaakt.

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen

Baxter verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de veiligheid van de geneesmiddelen te bewaken door het verzamelen, detecteren, beoordelen en voorkomen van bijwerkingen.

Baxter verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende manier:

  1. als u melder bent van de bijwerking met betrekking tot een ander persoon - op de basis dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen;
  2. als u een patiënt bent die de bijwerking meldt - op de basis dat het noodzakelijk is om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is vrijwillig (tenzij u een zorgverlener bent die verplicht is om bijwerkingen te melden), maar als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw vraag niet beantwoorden.

Wij gebruiken deze informatie niet voor enig ander doel en uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen (bijvoorbeeld door de regelgevende instanties) of tenzij derden handelen namens Baxter als gegevensverwerker.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als wij in redelijkheid als noodzakelijk beschouwen om de hierboven genoemde doelen te bereiken, of voor zolang dit vereist en/of toegestaan is onder toepasselijke recht.

Met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen en internationale overdracht van gegevens

Voor de bovengenoemde doeleinden, kan Baxter uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven uit de Baxtergroep en aan Baxter’s dienstverleners die handelen namens Baxter, zoals leveranciers van IT-systeembeheer en gebruikersondersteuningsdiensten en leveranciers van diensten op het gebied van de verwerking van bijwerkingen.

Sommige van de hierboven genoemde derden kunnen uw persoonsgegevens buiten uw land verwerken. Het niveau van gegevensbescherming in een ander land is mogelijkerwijs niet gelijk aan dat in uw land. Wij dragen uw persoonsgegevens echter uitsluitend over aan landen waar men volgens de beslissing van de EU Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming heeft of wij nemen maatregelen om te verzekeren dat alle ontvangers een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Wij doen dit bijvoorbeeld door het sluiten van daarvoor bestemde gegevensoverdrachtovereenkomsten. U kunt verzoeken om informatie over dergelijke derden en toegang krijgen tot kopieën van de overeenkomsten die Baxter met hen heeft gesloten, door te schrijven naar [email protected]

Uw rechten

U hebt het recht om:

  • te controleren of wij persoonsgegevens over u in ons bezit hebben en indien dit het geval is, voor welke doeleinden en welk soort persoonsgegevens wij over u in ons bezit hebben en om kopieën van die gegevens op te vragen,
  • te vragen om rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens die onnauwkeurig zijn of verwerkt voor niet hierboven genoemde doeleinden,
  • ons te verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken,
  • in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens,
  • om informatie te verzoeken over de identiteiten of categorieën van derden waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen,
  • een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens in uw land.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de entiteit die is geregistreerd als de vergunninghouder voor het desbetreffende geneesmiddel, zoals aangegeven op de bijsluiter voor de patiënt.

Richt uw vragen over de verwerking van persoonsgegevens aan Baxter International Inc. of stuur een e-mail naar [email protected].